پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7088تامين اجتماعي70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1395/04/0915000000
7088تامين اجتماعي70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1394/01/1818000000
7088تامين اجتماعي63ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/08/010
7088تامين اجتماعي70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/08/1021000000
7088تامين اجتماعي70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/03/2020000000
7088تامين اجتماعي69ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/03/2421000000
7088تامين اجتماعي63ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/03/2030500000
7088تامين اجتماعي70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/03/2420000000
7088تامين اجتماعي70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1393/02/1030500000
7088تامين اجتماعي70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1392/07/0851391500
7088تامين اجتماعي70ويال - بورتزومايب - 3.5mg1392/07/0251391500