سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5616تامين اجتماعي68ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/08/010
5616تامين اجتماعي70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/09/1246000000
5616تامين اجتماعي70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/08/1048000000
5616تامين اجتماعي70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/05/2646000000
5616تامين اجتماعي70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/03/2041200000
5616تامين اجتماعي68ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/03/2050000000
5616تامين اجتماعي70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/05/2646000000
5616تامين اجتماعي70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1393/03/0541200000
5616تامين اجتماعي70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1392/07/0858153000
5616تامين اجتماعي70ويال - بواسيزوماب - 400MG/16ML1392/07/0258153000