سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5615تامين اجتماعي70ويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1394/07/1412000000
5615تامين اجتماعي72ويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1393/08/010
5615تامين اجتماعي70ويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1393/08/1012850000
5615تامين اجتماعي72ويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1393/03/2015000000
5615تامين اجتماعي72ويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1393/03/0515000000
5615تامين اجتماعي72ويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1392/07/0815980000
5615تامين اجتماعي72ويال - بواسيزوماب - 100mg/4ml1392/07/0215980000