چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
3623تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1393/10/155830000
3623تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1392/09/057900000
3623تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1392/06/0212950000
3623تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1392/02/2511703863
3623تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1392/02/1412950000
3623تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1391/12/154650000
3623تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1391/07/164550000
3623تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1391/03/024380000
3623تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1391/01/265520000
3623تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 500IU1390/09/024400000