يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17768تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 100IU1393/12/063390000
17768تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 100IU1393/10/174400000
17768تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 100IU1392/09/270
17768تامين اجتماعي70ويال - بوتولينيوم آ توکسين - 100IU1392/08/064659000