سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1394/07/25600000
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1394/06/04700000
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1394/03/12700000
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1393/04/09600000
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1393/08/30600000
170تامين اجتماعي89ويال - بلئومايسين - 15U1393/04/09683500
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1393/04/09600000
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1393/04/09600000
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1393/03/05240000
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1392/07/06265000
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1392/07/01370000
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1392/06/23240000
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1392/05/29265000
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1391/12/13240000
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1391/10/12368000
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1391/07/11370000
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1391/03/17350000
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1391/02/17376000
170تامين اجتماعي90ويال - بلئومايسين - 15U1390/09/09317000