يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1402تامين اجتماعي90ويال - ب ث ژ داخل مثانه اي - 75mg1393/03/201000000
1402تامين اجتماعي90ويال - ب ث ژ داخل مثانه اي - 75mg1392/06/02500000