چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4989تامين اجتماعي90ويال - آزيترومايسين - 500mg1393/07/1235000
4989تامين اجتماعي90ويال - آزيترومايسين - 500mg1392/05/1431000
4989تامين اجتماعي90ويال - آزيترومايسين - 500mg1391/10/1326000