شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
113تامين اجتماعي90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1394/02/091250000
113تامين اجتماعي90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1393/08/101700000
113تامين اجتماعي90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1393/03/201460000
113تامين اجتماعي86ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1393/03/201700000
113تامين اجتماعي90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1393/03/051460000
113تامين اجتماعي90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1392/07/011581000
113تامين اجتماعي90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1392/06/121460000
113تامين اجتماعي90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1392/05/271581000
113تامين اجتماعي90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1392/05/071460000
113تامين اجتماعي90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1391/11/09600000
113تامين اجتماعي90ويال - آسپاراجيناس - 10000IU1390/03/24511000