پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14300تامين اجتماعي100ويال - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 20mg/ml1392/07/230
14300تامين اجتماعي70ويال - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 20mg/ml1390/07/134700000