پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14300تامين اجتماعي100ويال - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 20mg/ml1392/07/230
14300تامين اجتماعي70ويال - آنتي تيموسيت ايمونوگلوبولين - 20mg/ml1390/07/134700000