دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
99تامين اجتماعي100ويال - آنتي ليمفوسيت ايمونه گلوبولين - 100mg/5ml1394/10/2712300000
99تامين اجتماعي100ويال - آنتي ليمفوسيت ايمونه گلوبولين - 100mg/5ml1394/07/1213292000
99تامين اجتماعي70ويال - آنتي ليمفوسيت ايمونه گلوبولين - 100mg/5ml1392/04/3113292000
99تامين اجتماعي70ويال - آنتي ليمفوسيت ايمونه گلوبولين - 100mg/5ml1391/11/015200000
99تامين اجتماعي70ويال - آنتي ليمفوسيت ايمونه گلوبولين - 100mg/5ml1385/02/12330000