شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
89تامين اجتماعي70ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 250u1394/08/131500000
89تامين اجتماعي70ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 250u1392/07/0150000