چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9563تامين اجتماعي100ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u Vonwille1394/07/0116000000
9563تامين اجتماعي100ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u Vonwille1394/05/2415500000
9563تامين اجتماعي70ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u Vonwille1392/06/15800000
9563تامين اجتماعي70ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u Vonwille1392/07/01800000
9563تامين اجتماعي70ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u Vonwille1388/04/24400000