پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
90تامين اجتماعي70ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u1394/08/133000000
90تامين اجتماعي70ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u1392/07/23100000
90تامين اجتماعي70ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u1392/06/3050000
90تامين اجتماعي70ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u1392/04/31100000
90تامين اجتماعي70ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 500u1386/02/1250000