سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
13238تامين اجتماعي70ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 250u Recombinant1392/07/2325000
13238تامين اجتماعي70ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 250u Recombinant1388/02/2825000
13238تامين اجتماعي70ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 250u Recombinant1392/06/30100000
13238تامين اجتماعي70ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 250u Recombinant1392/04/31200000
13238تامين اجتماعي70ويال - فاکتور آنتي هموفيليک (فاکتور8) - 250u Recombinant1389/02/08100000