دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1099تامين اجتماعي70ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/08/101500000
1099تامين اجتماعي83ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/08/010
1099تامين اجتماعي90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/08/300
1099تامين اجتماعي90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/08/101700000
1099تامين اجتماعي80ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/06/242000000
1099تامين اجتماعي83ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/06/241700000
1099تامين اجتماعي83ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/03/201700000
1099تامين اجتماعي86ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/03/201500000
1099تامين اجتماعي86ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/03/201500000
1099تامين اجتماعي90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/03/201300000
1099تامين اجتماعي90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/03/071300000
1099تامين اجتماعي90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/01/251350000
1099تامين اجتماعي90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1393/01/061511500
1099تامين اجتماعي90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1392/08/011511500
1099تامين اجتماعي90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1392/06/051400000
1099تامين اجتماعي90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1392/05/161196500
1099تامين اجتماعي90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1392/02/18700000
1099تامين اجتماعي90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1391/07/24690000
1099تامين اجتماعي90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1391/02/17690000
1099تامين اجتماعي90ويال - آنتي دي ايمونه گلوبولين - 300mcg/ml1390/11/01616500