جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6938تامين اجتماعي90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 2/1g1395/01/2840000
6938تامين اجتماعي90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 2/1g1394/01/0836000
6938تامين اجتماعي90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 2/1g1392/05/1333000
6938تامين اجتماعي90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 2/1g1391/08/0922000
6938تامين اجتماعي90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 2/1g1391/07/1621000
6938تامين اجتماعي90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 2/1g1391/03/1015000
6938تامين اجتماعي90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 2/1g1390/10/0421000