يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6939تامين اجتماعي90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 1/0.5g1395/05/1327000
6939تامين اجتماعي90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 1/0.5g1394/01/0824000
6939تامين اجتماعي90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 1/0.5g1392/05/1321000
6939تامين اجتماعي90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 1/0.5g1391/08/0914000
6939تامين اجتماعي90ويال - آمپي سيلين سولباکتام - 1/0.5g1390/08/0112000