دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
80تامين اجتماعي0ويال - آمپي سيلين - 1g1395/05/1718000
80تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 1g1393/12/2615000
80تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 1g1392/05/139450
80تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 1g1391/06/208000
80تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 1g1390/05/186300