سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
82تامين اجتماعي0ويال - آمپي سيلين - 500mg1395/01/2815000
82تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 500mg1393/12/2613000
82تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 500mg1392/05/139000
82تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 500mg1391/10/026000
82تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 500mg1390/05/184200