دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
82تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 500mg1393/12/2613000
82تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 500mg1392/05/139000
82تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 500mg1391/10/026000
82تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 500mg1390/05/184200