چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
81تامين اجتماعي0ويال - آمپي سيلين - 250mg1395/01/2813000
81تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 250mg1393/12/2711000
81تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 250mg1392/05/137500
81تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 250mg1390/05/183400