جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
81تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 250mg1393/12/2711000
81تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 250mg1392/05/137500
81تامين اجتماعي70ويال - آمپي سيلين - 250mg1390/05/183400