جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9576تامين اجتماعي100ويال - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1395/04/094950000
9576تامين اجتماعي100ويال - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1394/08/135000000
9576تامين اجتماعي100ويال - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1394/07/144950000
9576تامين اجتماعي100ويال - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1394/05/215400000
9576تامين اجتماعي100ويال - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1394/03/104750000
9576تامين اجتماعي100ويال - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1393/11/055400000
9576تامين اجتماعي100ويال - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1392/07/23160000
9576تامين اجتماعي100ويال - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1392/06/3080000
9576تامين اجتماعي100ويال - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1392/06/23160000
9576تامين اجتماعي100ويال - پروترومبين کمپلکس فعال شده (کمپلکس پروترومبين فعال شده) - 500U1389/04/0380000