جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2366تامين اجتماعي70ويال - آسيکلووير - 500mg1393/09/25100000
2366تامين اجتماعي70ويال - آسيکلووير - 500mg1392/05/20224000
2366تامين اجتماعي70ويال - آسيکلووير - 500mg1391/12/26110000
2366تامين اجتماعي70ويال - آسيکلووير - 500mg1390/05/0290000