سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
22تامين اجتماعي70ويال - آسيکلووير - 250mg1393/09/2570000
22تامين اجتماعي70ويال - آسيکلووير - 250mg1392/10/17106000
22تامين اجتماعي70ويال - آسيکلووير - 250mg1392/05/27163000
22تامين اجتماعي70ويال - آسيکلووير - 250mg1392/05/20115000
22تامين اجتماعي70ويال - آسيکلووير - 250mg1391/12/2660000
22تامين اجتماعي70ويال - آسيکلووير - 250mg1390/09/2754500