دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
12359تامين اجتماعي0آمپول - زوله درونيک اسيد - 4mg/5ml1393/09/050
12359تامين اجتماعي66آمپول - زوله درونيک اسيد - 4mg/5ml1393/06/312160000
12359تامين اجتماعي70آمپول - زوله درونيک اسيد - 4mg/5ml1393/03/200
12359تامين اجتماعي53آمپول - زوله درونيک اسيد - 4mg/5ml1393/05/294130000
12359تامين اجتماعي80آمپول - زوله درونيک اسيد - 4mg/5ml1393/05/291400000
12359تامين اجتماعي70آمپول - زوله درونيک اسيد - 4mg/5ml1392/07/171600000