چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4770تامين اجتماعي70آمپول - آب مقطر - 5ml1393/07/122000
4770تامين اجتماعي70آمپول - آب مقطر - 5ml1392/05/131800
4770تامين اجتماعي70آمپول - آب مقطر - 5ml1391/10/021200
4770تامين اجتماعي70آمپول - آب مقطر - 5ml1390/07/17850