سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5006تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1394/08/261660000
5006تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1394/08/191660000
5006تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1393/12/091660000
5006تامين اجتماعي87آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1393/08/010
5006تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1393/05/292332500
5006تامين اجتماعي87آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1393/04/013260000
5006تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1393/03/052332500
5006تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1392/07/011627000
5006تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1392/06/231250000
5006تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1392/05/301480000
5006تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1391/10/13900000
5006تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1391/08/011480000
5006تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1391/05/211165000
5006تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1391/04/251483500
5006تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1391/02/191400000
5006تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 5ML1390/06/131367500