جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5005تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1394/08/16412000
5005تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1393/08/010
5005تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1393/06/24412000
5005تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1393/06/24412000
5005تامين اجتماعي87آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1393/04/01761000
5005تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1393/03/05520500
5005تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1392/07/01389000
5005تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1392/06/23285000
5005تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1392/05/30280000
5005تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1391/10/13265000
5005تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1391/08/09320000
5005تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1391/04/25389000
5005تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1391/02/04320000
5005تامين اجتماعي90آمپول - وينورلبين تارترايت - 10mg/ml 1ML1389/04/06273500