شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1280تامين اجتماعي0آمپول - وراپاميل - 5mg/2ml1395/02/0832000
1280تامين اجتماعي70آمپول - وراپاميل - 5mg/2ml1391/01/215400
1280تامين اجتماعي70آمپول - وراپاميل - 5mg/2ml1390/04/204900