دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17568تامين اجتماعي90آمپول - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 100mg/ml 5ML1394/07/25250000
17568تامين اجتماعي90آمپول - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 100mg/ml 5ML1393/11/05330000
17568تامين اجتماعي90آمپول - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 100mg/ml 5ML1393/03/20309000
17568تامين اجتماعي90آمپول - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 100mg/ml 5ML1392/07/10309000
17568تامين اجتماعي90آمپول - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 100mg/ml 5ML1391/05/16135000