دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11367تامين اجتماعي70آمپول - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 100mg/ml 3ML1394/08/11200000
11367تامين اجتماعي70آمپول - والپروات سديم ( سديم والپروات ) - 100mg/ml 3ML1389/02/1679400