جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14735تامين اجتماعي90آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1393/07/284800000
14735تامين اجتماعي90آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1393/03/204800000
14735تامين اجتماعي81آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1393/07/280
14735تامين اجتماعي81آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1393/03/246840000
14735تامين اجتماعي90آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1393/03/054800000
14735تامين اجتماعي90آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1392/07/034800000
14735تامين اجتماعي90آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1392/07/016840000
14735تامين اجتماعي90آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1392/05/164800000
14735تامين اجتماعي90آمپول - تريپتورلين - 11.25mg1392/02/104800000