شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
7605تامين اجتماعي70آمپول - تريپتورلين - 95.6mcg1392/12/190
7605تامين اجتماعي70آمپول - تريپتورلين - 95.6mcg1392/12/190
7605تامين اجتماعي70آمپول - تريپتورلين - 95.6mcg1392/12/19130000
7605تامين اجتماعي70آمپول - تريپتورلين - 95.6mcg1392/08/2975000
7605تامين اجتماعي70آمپول - تريپتورلين - 95.6mcg1390/05/2375000