جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1254تامين اجتماعي70آمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1392/05/137200
1254تامين اجتماعي70آمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1391/10/024500
1254تامين اجتماعي70آمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1391/07/193500
1254تامين اجتماعي70آمپول - تري فلوپرازين - 1mg/ml1390/05/182500