دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1238تامين اجتماعي70آمپول - ترانگزاميک اسيد - 100mg/ml 5ML1392/05/2715000
1238تامين اجتماعي70آمپول - ترانگزاميک اسيد - 100mg/ml 5ML1392/05/1311500
1238تامين اجتماعي70آمپول - ترانگزاميک اسيد - 100mg/ml 5ML1391/10/047200
1238تامين اجتماعي70آمپول - ترانگزاميک اسيد - 100mg/ml 5ML1390/07/115100