جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2708تامين اجتماعي70آمپول - ترامادول هيدروکلرايد - 50mg/ml 1ML1392/05/019600
2708تامين اجتماعي70آمپول - ترامادول هيدروکلرايد - 50mg/ml 1ML1391/10/026000
2708تامين اجتماعي70آمپول - ترامادول هيدروکلرايد - 50mg/ml 1ML1391/08/165000
2708تامين اجتماعي70آمپول - ترامادول هيدروکلرايد - 50mg/ml 1ML1390/05/183600