يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6668تامين اجتماعي70آمپول - توبرامايسين سولفات - 75mg/ml 1.5ML1391/07/1250000
6668تامين اجتماعي70آمپول - توبرامايسين سولفات - 75mg/ml 1.5ML1388/06/1454403