پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1229تامين اجتماعي70آمپول - توبرامايسين سولفات - 40mg/ml 2ML1393/10/21130000
1229تامين اجتماعي70آمپول - توبرامايسين سولفات - 40mg/ml 2ML1393/10/21130000
1229تامين اجتماعي70آمپول - توبرامايسين سولفات - 40mg/ml 2ML1388/06/1918760