چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1205تامين اجتماعي70آمپول - تتراکوزاکتايد - 1mg/ml1393/06/1670000
1205تامين اجتماعي70آمپول - تتراکوزاکتايد - 1mg/ml1392/05/1342000
1205تامين اجتماعي70آمپول - تتراکوزاکتايد - 1mg/ml1391/07/1930000
1205تامين اجتماعي70آمپول - تتراکوزاکتايد - 1mg/ml1390/08/0821500