سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1202تامين اجتماعي70آمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1393/11/06425000
1202تامين اجتماعي70آمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1392/10/15445000
1202تامين اجتماعي70آمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1392/05/30210000
1202تامين اجتماعي70آمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1391/11/24200000
1202تامين اجتماعي70آمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1391/08/22200000
1202تامين اجتماعي70آمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1391/03/07193000
1202تامين اجتماعي70آمپول - تتانوس اينومه گلوبولين - 250IU/vial 5ml1390/05/08168000