يکشنبه 14 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1201تامين اجتماعي70آمپول - تستوسترون انانتات - 250mg/ml1392/12/1024000
1201تامين اجتماعي70آمپول - تستوسترون انانتات - 250mg/ml1392/05/1312000
1201تامين اجتماعي70آمپول - تستوسترون انانتات - 250mg/ml1390/05/198000
1201تامين اجتماعي70آمپول - تستوسترون انانتات - 250mg/ml1391/01/058400