يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1200تامين اجتماعي70آمپول - تستوسترون انانتات - 100mg/ml1392/12/1020000
1200تامين اجتماعي70آمپول - تستوسترون انانتات - 100mg/ml1392/05/1310000
1200تامين اجتماعي70آمپول - تستوسترون انانتات - 100mg/ml1392/01/1844700
1200تامين اجتماعي70آمپول - تستوسترون انانتات - 100mg/ml1391/10/037000
1200تامين اجتماعي70آمپول - تستوسترون انانتات - 100mg/ml1390/05/194800
1200تامين اجتماعي70آمپول - تستوسترون انانتات - 100mg/ml1391/01/055000