سه شنبه 4 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1366تامين اجتماعي70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 10ML1392/05/0148000
1366تامين اجتماعي70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 10ML1390/05/1834000