شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1366تامين اجتماعي70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 10ML1392/05/0148000
1366تامين اجتماعي70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 10ML1390/05/1834000