دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10216تامين اجتماعي70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 5ML1392/05/1325500
10216تامين اجتماعي70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 5ML1390/05/1817000