پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10214تامين اجتماعي70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 2ML1391/10/0212000
10214تامين اجتماعي70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 2ML1391/03/0917000
10214تامين اجتماعي70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 2ML1390/05/188600