جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10214تامين اجتماعي70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 2ML1391/10/0212000
10214تامين اجتماعي70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 2ML1391/03/0917000
10214تامين اجتماعي70آمپول - سوفنتانيل - 5mcg/ml 2ML1390/05/188600