جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1177تامين اجتماعي70آمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 50mg/ml 10ML1394/02/1352000
1177تامين اجتماعي70آمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 50mg/ml 10ML1392/07/2318000
1177تامين اجتماعي70آمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 50mg/ml 10ML1392/07/2318000
1177تامين اجتماعيآمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 50mg/ml 10ML1393/05/2740000
1177تامين اجتماعي70آمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 50mg/ml 10ML1391/10/0225000
1177تامين اجتماعي70آمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 50mg/ml 10ML1391/05/1618000
1177تامين اجتماعي70آمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 50mg/ml 10ML1390/04/1416000